Criteria en reglement linkbeleid van www.museumdeoersprong.nl

 
Natuurhistorisch Museum de Oersprong is onderdeel van de stichting Dudley's Heritage Foundation.


Stichting Dudley's Heritage Foundation ontvangt regelmatig verzoeken voor plaatsing van een link op haar website. Deze website is primair bedoeld als informatiebron en maakt meldingen van activiteiten van het Natuurhistorisch Museum de Oersprong in Waardenburg. De stichting Dudley's Heritage Foundation voert daarom een terughoudend linkbeleid. Verzoeken tot plaatsing van weblinks op de website : www.museumdeoersprong.nl worden op voorhand getoetst op onderstaande criteria.

Voor weblinks van derden gelden de volgende criteria

 
 • De website vertegenwoordigt een instantie, die - naar het oordeel van de stichting op enigerlei wijze bijdraagt of kan bij-dragen aan de (wettelijke) doelstelling van de stichting Dudley's Heritage Foundation.
 • De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van de Dudley's Heritage Foundation en de inhoud op www.museumdeoersprong.nl
 • De website en de achterliggende organisatie zijn niet commercieel van aard. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, voor zover dit verenigbaar is met de doel- en taakstelling van Dudley's Heritage Foundation, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting Dudley's Heritage Foundation, en indien :
 • het een partij is waarmee Dudley's Heritage Foundation samenwerkt in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taken (dit moet blijken uit samenwerkingsdocument);
 • het een medeorganisator/participant is die een inhoudelijke bijdrage levert aan een evenement van de stichting (dit moet blijken uit een overeenkomst).
 • Alleen instellingen, die geen winstoogmerk hebben en dat kunnen aantonen middels statuten, een verkregen ANBI-status of anderszins, worden beoordeeld als niet commercieel.
 • De landingpage van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons) gegevens en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.
 • Spelregels, kosten en voorwaarden verband houdende met eventuele aangeboden producten en diensten zijn duidelijk op de website vermeld. Hetzelfde geldt voor eventuele bepalingen inzake lidmaatschap.
 • De desbetreffende website bevat actuele informatie.
 • De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de website levert geen problemen op) en is overzichtelijk ingedeeld.
 • De website bevat geen onnodig beledigende of kwetsende elementen, die betrekking hebben op groepen en/of individuele personen, of discriminerende en/of racistische inhoud.

Reglement

 
 • De stichting toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.museumdeoersprong.nl aan het criteria.
 • Een weblink blijft staan, zolang deze voldoet aan bovenstaande criteria, met dien verstande dat de concrete situatie met zich kan meebrengen dat een weblink slechts voor een bepaalde periode wordt geplaatst, bijvoorbeeld als de weblink verband houdt met een evenement of actie.
 • De stichting Dudley's Heritage Foundation bepaalt de plaats van een weblink op www.museumdeoersprong.nl
 • De stichting behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.museumdeoersprong.nl te weigeren. Hiervan wordt de betrokkene schriftelijk beargumenteerd in kennis gesteld, met verwijzing naar de criteria.
 • De Dudley's Heritage Foundation heeft ten allen tijde de mogelijkheid een weblink van www.museumdeoersprong.nl te ver-wijderen, al dan niet naar aanleiding van klachten van derden.

Overige voorwaarden

 
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, of in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat over de uitleg ervan, beslist het bestuur van Dudley's Heritage Foundation. De stichting behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

 

Sitemap    –     Privacybeleid    –     Disclaimer
Last Modified: zaterdag 06 april 2019